Translate

torstai 30. huhtikuuta 2015

Kupliva

Minä mietin näitä ajatuksia itsekkäitä,
ajattelen mukavia mielikuvia.
Olisit minulle se kupliva kuohuva koski,
minä voisin olla sinulle neito punaposki.
Vappu valtaa maailman torit, vereni
kupliva,kuohuva voittaa voimallaan
jopa korskeat orit.
Hetki vielä, ja Vappu on huomenna
täällä meillä oikullisten säiden keskellä
kuplivalla sohjoisella tiellä.
Hidas kevät ketterästi sulattaa taas
maan mustaksi,
ja kevätpurot taas täällä kuplivat.
Kuuntelee luonto mitä ihminen tekee väärin ,
kohta äiti maata taas aurinko poskelle suutelee,
 täällä istun yksin tietenkin,
ja nostan huulilleni maljan kuplivan.
Tunnen taivaalle nousevan taas 
naisellisen Venuksen atmosfäärin.


Bubbly


I'm thinking these thoughts selfish,
I think of nice images.
You would have me it bubbly foamy rapids,
I could be your maiden red cheek.
May Day over the world monitors, blood
bubbly, foamy win power
even haughty stallions.
The moment yet, and May Day is tomorrow
we here in the middle by shifting weather
bubbling slushy road.
Slow spring nimbly to melt again
the black,
and spring bubbling streams here again.
Listening to nature what a person is doing wrong,
Paragraph mother earth while the sun kisses on the cheek,
  I sit here alone, of course,
, and raised the cup to my lips bubbling.
I feel the sky to rise again
feminine Venus' atmosphere.

keskiviikko 29. huhtikuuta 2015

Atmosfera italianaMoltitudini d'Italia sentì il dolore
che entra attraverso i secoli.
Per le strade insanguinate,
Guerra linguaggio semplice, la paura della mafia di felicità,
così come la gioia di ingestione.
Il papa mai dal balcone a gridare:
"Love To non si ottiene"
altrimenti il cielo si divide.
Terra di gocce di spazio,
questo pianeta off scompare.

Dove una volta cresciuto erba,
vi è ora in fiore nel mondo asfalto.
Ora, in attesa per il cielo di fuoco.
In vista di un nuovo mattino si alza,
giorno arriva.
Domani torna a chiusura di ieri.

Per amore della più bella,
cantare la finestra italiana scuro.
Suono vibra come il vento della notte,
sogno, vi è anche una ragazza con rossetto rosso.

Quella canzone è il fatto,
che l'amore più profondo non è sufficiente da sola a tutto.
Oh chiudere tutti prima di iniziare qualsiasi,
disattivare a prendere la prossima stella.

Italian tunnelmissa /Italian atmosphereKansanjoukot Italian tunsivat tuskan
saapuvan läpi vuosisatojen.
Halki veristen katujen,
sodan selkokieli , mafian pelko onnen,
sekä ilon nieli.
Paavi yhä parvekkeeltaan huutaa :
”Rakastella ette saa”,
muuten taivas halkeaa.
Maan päälle avaruus putoaa,
tämä maapallomme pois katoaa.

Missä kerran kasvoi ruoho,
siellä kukkii nyt asfaltti maailma.
Odotellaan nyt taivaanpaloa.
Edelläni uusi aamu nousee,
päivä koittaa.
Huominen taaksensa eilisen sulkee.

Rakkaudesta kauneimmasta,
laulaa tumma Italialainen ikkunasta.
Ääni värisee kuin öinen tuuli,
unessani mukana on myös tyttö punahuuli.

Se laulu kertoo siitä,
ettei rakkaus syvinkään yksin kaikkeen riitä.
Voi sammua kaikki ennen kuin alkaakaan,
sammua tähdenlentoon seuraavaan.


Italian atmosphere

Multitudes of Italy felt the pain
entering through the centuries.
Through the bloody streets,
War plain language, the mafia fear of happiness,
as well as the joy swallowed.
The pope ever from the balcony to shout:
"Love To you do not get"
otherwise the sky splits.
Earth to space drops,
this planet off disappears.

Where once grew grass,
there is now blooming in the asphalt world.
Now waiting for the sky fire.
Ahead of a new morning rises,
day arrives.
Tomorrow back to yesterday's close.

For the love of the most beautiful,
sing the dark Italian window.
Sound vibrates as the night wind,
dream, there is also a girl with red lipstick.

That song is about the fact,
that the deepest love not alone enough to everything.
Oh shut down all before you begin any,
turn off to take the next star.

tiistai 28. huhtikuuta 2015

Siam moon


Sometimes the world spin
and in the sky the moon shines in Siam.
Then the alley fast dancing,
and street raindrops song
falls in love. I swear by the stone,
and the collection that I did not
never be the old back wind.
Come clean winds
air, when it is too
gray, and depression.
I'm not due for you
your sleeve, I feel tomorrow
burning flesh.
Nostalgia is sometimes in,
then out.

Siamin kuu

Joskus maailma kehrää
ja taivaalla loistaa Siamin kuu.
Silloin kuja lujaa tanssii,
ja katu sadepisaroiden lauluun
rakastuu. Vannon kautta kiven,
ja kannon, että minusta ei
koskaan tule vanhaa pierua.
Tulkaa tuulet puhdistakaa
ilma, silloin kuin on liian
harmaata, ja ahdistaa.
En ole takiainen sinun
hihassasi, tunnen huomisen
poltteen lihassani.
Nostalgia on joskus in,
sitten out.


maanantai 27. huhtikuuta 2015

Finland


Where are the good magicians
where the giants of the Middle East?
I know only a small
People, and their municipalities,
those people living in
too many people have hearts dowry.
Overlooked by humanity, friends,
children, and seniors.
Inmates are fed we
decent food, more
EU grants to bring us,
poor people breadline sighs.

Suomi

Missä ovat ne hyvät tietäjät
missä idän jättiläiset?
Minä tunnen vain pienen
kansan, ja niiden kunnat,
niissä asuvilla ihmisillä
liian monelle on sydämet jäiset.
Unohdetaan ihmisyys,ystävät,
lapset, sekä eläkeläiset.
Vangeille syötetään me
kunnon ruokaa, lisää
EU avustuksia meille tuokaa,
köyhä kansa leipäjonossa huokaa.

Crazy April


Where is the ten-year
they get moldy schools
valedictorian? Do they work hard,
or gnash Kela
hatches in front of the belts?
I am a poor writer,
forgotten woman, but I do not
no one's man's submissive.
I may have these wise,
or stupid,
red selfish ends.
Tao often my skull wall,
I will no
sense wheat. Then it is always
the hardest, when the day
the second after the ache sick
in my head. Is this this
our common numbing
life? Where is the red
the wire end, where is the happy
dog rotating her.
Crazy April knocking
May the gates, and in the air
hovering just rain or sleet.

Hullu huhtikuu

Missä on kymmenen vuoden
päästä ne homekoulujen
priimukset? Onko niillä töitä,
vai kiristelevätkö Kelan
luukkujen edessä vöitä?
Minä olen köyhä kirjailija,
unohdettu nainen, mutta en
ole kenenkään miehen alamainen.
Olen ehkä näitä viisaita,
tai tyhmiä,
itsekkäitä punapäitä.
Taon usein kalloani seinään,
en tulevaisuudessa mitään
järkeä nää. Silloin on aina
vaikeinta, kun vuorokausi
toisen jälkeen särkee sairasti
minun pää. Onko tämä tätä
meidän yhteistä puuduttavaa
elämää ? Missä on punaisen
langan pää, missä on iloisen
koiran pyörivä häntä.
Hullu huhtikuu kolkuttelee
toukokuun portteja, ja ilmassa
leijuu vain sade tai räntä.


Author


As a child, always wondering
where is the hiding place
church of God
whether it is the Church under the stairs,
or she is standing as an invisible
Church window?
Still, the Church
the images of another.
I can not live any longer during the day,
too many members of the pains.
I live during the night as a bat,
and write a book of dark
strange shadows on the earth.
The time and place it is vanishing,
writer, he is the interpreter of emotions,
brings many messages
imagination countries.

Kirjailija

Lapsena aina mietin
missä on piilopaikka
kirkossa Jumalalla
onko se kirkon portaiden alla,
vai seisooko hän näkymättömänä
kirkon ikkunalla?
Yhä vieläkin kirkossa
niitä mielikuvia nään.
En voi elää enää päivisin,
liikaa jäseniä kolottaa.
Elän öisin niin kuin lepakko,
ja kirjoitan kirjaa tummista
kummista varjoista päällä maan.
Aika , ja paikka se on katoavaista,
kirjailija hän on tunteiden tulkki,
tuo viestejä monista
mielikuvitusmaista.Earthquake


Someone plays the harp under the earth,
and the sky corresponds to echo the flash.
Someone to drill holes in the mother country to the skull,
child on the street crashes football.
The Earth Trembles, shakes the walls,
a scary sound,
and shall I be afraid, I look over my head.
So, why, and how are
destroy the forces of nature?
What people, the people they
v may, where
destruction trombones ring?
Just in vain, only to rail against.

Maanjäristys

Joku soittaa harppua maan alla,
ja taivas vastaa kaikuun salamalla.
Joku poraa reikää äitimaata kalloon,
lapsi kadulla kaatuu jalkapalloon.
Maa järisee, muurit tärisee,
kuuluu pelottava ääni,
ja minä vapisen , katson ylle pääni.
Niin miksi, ja mistä syntyvät
luonnon voimat tuhoavat?
Mitä ihmiset, kansat niitä
vastaan voivat, silloin kun
tuhon pasuunat soivat?
Aivan turhaan, vain uhoavat.

Life


Life is like unfinished project,
sometimes in front of the parting of the ways.
Ends this is our common outing.
Waiting for me yet tomorrow,
create your own paths below steps.

At this point, the deck of the hammer The kit,
casually on the wall in the cold.
I may yet fall into the gutter,
paint brushes I hit him in the sand,
and the dream of looking skyline.
Perhaps the still life can carry?

Elämä

Elämä se on kuin kesken jäänyt projekti,
joskus on edessä eron hetki.
Loppuu tämä meidän yhteinen retki.
Odottaa minua vielä huominen,
omat polut luon alle askelten.

Tässä vaiheessa pakkaan vasaran pakkiin,
rennosti seinään nojaan.
En ehkä vielä kaadu katuojaan,
pensselit lyön santaan,
ja unelmoin katsoen taivaan rantaan.
Ehkä vielä elämä jaksaa kantaa?

Loneliness


Loneliness is a lightweight,
it floats where you want.
It is not confined by the thresholds,
not closed the doors at all.
I am longing for the deck
suitcase, we
somewhere together
passing off.
Outputs, and returns to be,
not the loneliness of grace
give, not a suitcase
a heavy one with carry.

Yksinäisyys

Yksinäisyys on kevyt,
se leijuu minne haluaa.
Ei sitä pidättele kynnykset,
ei suljetut ovetkaan.
Minä kaipuun pakkaan
matkalaukkuun, me
jonnekkin yhdessä
pois kuljetaan.
Lähtöjä, ja paluita,
ei yksinäisyys armoa
anna, ei matkalaukkua
painavaa kukaan kanssani kanna.

ILMAINEN

ILMAINEN : kaikille kirjastani kiinnostuneille toimittajille ja kirjabloggaajille ilmaisen arvostelukappaleen. Tiedotusvälineiden edustajat voivat tilata kappaleensa sähköpostitse osoitteesta lehdisto@bod.fi, jolloin kirja toimitetaan heille painotuoreena postitse.Kirjailija:
Satu Tanninen
Kieli: suomi Julkaistu: 2015-04
ISBN: 9789523185708 Kustantaja:
Books on Demand
Sivumäärä: 96 sivua Paino: 312 grammaaperjantai 24. huhtikuuta 2015

Glass beads
April fools winds
granule deaf clouds of the sky
darkening bags.
How can I
forget about it inside
living in a hermitage?

Granules ground flow,
at the glass beads
they glint in the country.
Then, they will melt away,
how can one forget
hermit'd give up the casing.

We now live in strange times,
our future
fear of strange incantations.
Glass beads maybe a heart
satisfaction may be?
They are sold in a race,
and they are a beautiful woman
Figure advertise.
Glass beads in my neck
he put on, and I feel
the cold,
and an empty life.

Lasihelmet

Huhtikuun hullut tuulet
rae kuuroja taivaan pilviin
tummuviin pussitaa.
Kuinka minä voisin
unohtaa sen sisälläni
asuvan erakon ?

Rakeet maahan valuvat,
hetken kuin lasihelmet
ne maassa kimaltaa.
Sitten ne sulavat pois,
voi kuinka yhtä helppoa
erakon kaavusta luopua ois.

Me elämme nyt outoja aikoja,
teemme tulevaisuutta
peläten kummia taikoja.
Lasihelmistä ehkä sydän
tyydytyksen saa?
Niitä kilpaa myydään,
ja kaunis nainen niitä
kuvassa mainostaa.
Lasihelmet kaulalleni
laittaa hän, ja tunnen
niiden kylmyyden,
ja tyhjän elämän.

Sleep


My slides into the arms of sleep
I see a mirror image of life.
From the phantasms, utopia
something out of nonsense.
I look forward to once again point
waking state power over the rowers,
my life is
filled with the echoes of the past.
Dreams than goose down,
short puffs of living.

Uni

Liukuessani unen syliin
näen peilikuvia elämästä.
Uni kuvia maasta, utopian
jotain pois joutavaa.
Kohta odotan taas
valvetilan virran yli soutajaa,
minun elämäni se on
täynnä menneisyyden kaikuja.
Unia kuin untuvaa,

lyhyitä eläviä haikuja.

I'm strong enough to
Bitter Moon's skyline
loneliness is hardly suffocate.
I do not have any more blues, I do not care less
may be down. Light the star
skyline, I'm at sea
do not see any beacons.
It already passed the last
a long time ago, and only the high seas,
and the darkness.
Now is not the time yet
strong peel on top to increase.
It is time for a tight operation,
and yet I feel like I have a moment,
still exert oneself, and make an effort.

Minä jaksan

Katkera kuu taivaan rantaan
yksinäisyyteen tuskin tukehtuu.
En enempää ole blues, en vähempää
voi olla down. Sytytä tähti
taivaan rantaan, en merellä
näe yhtään majakkaa.
Se viimeinenkin jo sammui
kauan sitten, ja vain aava meri,
ja synkkä pimeys.
Nyt ei ole vielä aika
vahvaa kuorta päälle kasvattaa.
On aika tiukan toiminnan,
ja vielä minä hetken jaksan,

vielä pinnistän, ja ponnistan.

Only one is in a hurry to prevent the free


Eyes of the world, they are the stars of the night.
Make up hungry in the sky
gaze of tightness of the belt.
Whither shall I go in search of work,
whose bread I eat?

That moment, when the morning dawns
After the night. wake up at times
sooty factory chimneys
silhouettes. Time to whip the morning shadows
to bow to the awakening of the city
under time pressure.
Only one is in a hurry to prevent the free,
wind dancing on the streets of spring dust
stir into the air. Where you go,
whence comes the freedom of not
shackle anyone. only satellite
can go dancing in the wind join in.

Vain yksi on kiireestä vapaa

Maailman silmät, ne tähdet yön.
Muodostavat taivaalle nälkäisten
katseiden kiristävän vyön.
Minne minä työn perässä kuljen,
kenen leipää syön?

Se hetki, kun aamu sarastaa
jälkeen yön. Heräävät hetkittäin
nokiset tehtaiden savupiippujen
siluetit. Aika piiskaa aamun varjot
taipumaan heräävän kaupungin
kiireen alle.
Vain yksi on kiireestä vapaa,
tuuli tanssii kaduilla kevät pölyä
ilmaan nostattaa. Minne menee,
mistä tulee sen vapautta ei
kahlitse kukaan. Vain kiertolainen
voi lähteä tanssivan tuulen
leikkiin mukaan.

torstai 23. huhtikuuta 2015

Spring storm


The sky rained tears,
the storm raged tore
from off the trees, roofing,
and the devils danced in the air.
Then up to the permafrost grimaced
the North Pole, and the Earth
laughed quite a stricken way.
The philosopher your own sofa
took the time to travel on the
space, and the earth.
Televisions black magic
woman shook her hips.
I just was, and life, the printer.
The sting of the words line up to dance
melancholic chords.
Frequently nights controlled the writer,
they need a friend
melancholic songs to entertain you.

Kevätmyrsky

Taivaalta satoi kyyneleitä,
myrsky raivosi repi
maasta irti puita, kattopeltejä,
ja tanssitti ilmassa perkeleitä.
Silloin jopa ikirouta irvisti
pohjoisnavalla, ja maapallo
nauroi varsin kolkolla tavalla.
Filosofi omalla sohvallaan
teki aikamatkoja päällä
avaruuden, ja maan.
Televisiossa musta maaginen
nainen pyöritti lanteitaan.
Minä vain olin, ja elin, kirjoitin.
Pistin sanoja riviin tanssimaan 
riimein melankolisin.
Usein yöt valvottavat kirjailijaa,
niihin tarvitaan ystävän
melankolisia lauluja viihdyttämään.

I accept my destiny


Here's how it is, we are bent
the power of fate,
breaking point
fell into our minds.
We quietly resigned,
and our characters bowed bent.
It struck the world
the power of the hammer
strong man jacket.
No woman weaker
container was, box spring
until the last minute.
It's almost too much hurt,
he jumped tremendously.
Gave birth to a dead life,
angel wings dark.
The beauty of life created
after two
Eve's daughters from the same
the placenta. two of the mirror
reflected by the girl child.
I accept my destiny,
bend my body curled,
and the hermit world gets
created again. its whisper
Now the world.

Surprise (poem Thursday challenge)


Nice words for you,
life will surprise many
in a different way. With joy, with happiness,
sorrow, many of your
the child's poles.
Birth, life, death,
sadness, loneliness, and
nail biting.
Most always surprises me about this,
too lonely life.

I will always remember the times,
when we came sorrow.
Wind Egg suppressed emotions,
or an angel child, what can it do?

Surprise, it was always
such speechless with tears of the sea
-like.

Yllätys ( runotorstain haaste)

Kauniita sanoja sinulle,
elämä yllättää monella
eri tavalla. Ilolla, onnella,
surulla, monella oman
lapsen navalla.
Syntymä, elämä, kuolema,
suru, yksinäisyys, ja
kynsien pureminen.
Eniten yllätyn aina tästä,
liian yksinäisestä elämästä.

Muistan aina ne kerrat,
kun meille syntyi suru.
Tuulimuna tukahdutti tunteet,
tai enkeli lapsi, minkäs sille teet?

Yllätys se oli aina
sellainen, sanaton kyynel meren
kaltainen.

tiistai 21. huhtikuuta 2015

Ajatus


Ajatus,
unelman piiskanisku
vaatteiden kahina.
Riisuttu naamio,
paljasiho,
irrallaan ajasta.
Kaipuuni syliin sukellan.
Toivon helmeni löydettävän.

Turhan riisuminen
ajatuksen lento,
olen kuin perhonen
kaunis ,ja hento.
Vailla kukkaa, ja mettä,
virvoittavaa vettä.
Paikkaa hetkisen
viivähtää,
rinnalleni ystävää
kiihkosta värisevää.

Thought


Thought,
the dream of whiplash
clothes scratch.
Stripped the mask,
bare skin,
isolation of the time.
Longing arms of the dive.
I hope you find
 a pearl inside me.
too disarmament
the idea of flight,
I'm like a butterfly
beautiful and delicate.
Devoid of flowers, and honey;
refreshing water.
the place of the current
dwell,
join with friends
the anger of the vibrating.

maanantai 20. huhtikuuta 2015

I'm strong enough to


I'm strong enough to exhaustion,
until no further away I do not.
Wind flushes all
rational thoughts,
they go through the head.
I groping for some
hands, he was off
pull hesitation.
So my life is lost
away from it all
love, gentle ice reward.

A beautiful day to fly
over the shoulder, and
the evening of loneliness enveloped
incoming again soon see.

Minä jaksan

Minä jaksan uupumiseen,
asti, yhtään kauemmaksi en.
Tuuli huuhtoo kaikki
järjelliset ajatukset,
ne käyvät läpi pään.
Minä hapuilen jostain
kättä, hän sen pois
vetää empimättä.
Niin häviää elämästä
pois kaikki
rakkaus , jään lempimättä.

Kaunis päivä lentää
ylitse olkapään, ja
illan yksinäisyyden verhoaman
saapuvan jälleen nopeasti nään.

lauantai 18. huhtikuuta 2015

Spring daughterMarch gave birth to me
Spring-stubbing girl child.
Gave the arms of the mother country,
gave my hand a scepter of words.
Control yourself, be gentle
lamented my mother pleading.
I always wake up in the spring
dormancy, I'll put the spring streams
flow. dig with a shovel
the sun, when the
courtyard begins to leak.
It has always been portion,
and will be long.
Yet when me arrives last spring,
yet even then I'll
in the spring with a strong grip
closed life.

Kevään tytär

Maaliskuu synnytti minut
kevään raivaajan tyttö lapsen.
Antoi käsivarsille äiti maan,
antoi käteeni valtikan sanojen.
Hillitse itsesi, ole hellä
vaikeroi äitini anoen.
Minä keväisin aina herään
horroksesta, laitan kevät purot
virtaamaan. Lapiolla kaivan
auringossa, silloin kun
pihamaa alkaa tulvimaan.
Se on aina osani ollut,
ja tulee kauan olemaan.
Vielä silloin kun luokseni
saapuu viimeinen kevät,
vielä silloinkin otan
keväällä vahvalla otteella
kiinni elämään.

perjantai 17. huhtikuuta 2015

Oh mondeOh monde,
comment vous me déçus
n'a pas trouvé mon chemin
les nuits - nuits de satin.
Je ne étais enveloppé dans lin brut.

Une fois que je étais jeune,
comme le Aino, la beauté de Carélie,
tout comme une femme du Kalevala
et le monde était couché sur mes pieds ...
Ce était avant que quelque chose
Que je maintenant, dans mes souvenirs appelle
la chasse aux sorcières sans fin.

Et je voulais être
romantique et heureux, alors,
juste pour un moment.

Maintenant, enveloppé dans lin brut
Je me rugueuse,
et avec mon esprit halluciné
quitter mon Douceur intérieure
ouvrir à des visions, poèmes.

Mes journées sont bien remplies
avec le variousity de la solitude
tout cela, tout en son genre.

Et au moment même
sentir si triste, si solitaire
Je timbre sur mes anciens rêves
avec mes propres deux pieds

Ces pieds; autrefois si forte
Ces deux, la danse,
Grâce à cette année
Ce était une fois
même ma voix alors achoppement,
tournés vers l'écho de la voix d'une sirène,
et comme une sirène, en eau salée soyeux,
Je ai juste dansé à travers ces nuits sans fin
Année de cela, cette joie, cette mélodie

Et maintenant, comment peut-il être
Que je me enroule dans lin brut
avec les souvenirs
Comment peut-il être

Ces nuits de satin tout jusqu'à présent,
jamais revenir
plus jamais
à moi.

The wrath of the incisionsSurface full of the wrath of cuts,
eye brightness died out already.
I'm too lonely,
I guess this hermit
I create your own desert.
only the skin,
furrows draw insidiously
little by little life.
I am a pulsating words
queen, without subjects,
without the kingdom.
I'm writing tonight's final
sentence, and then sallow
Spring into the dark window box
draw misting unfortunate.

Vihan viillot

Pinta täynnä vihan viiltoja,
silmien kirkkaus sammui jo pois.
Olen liian yksinäinen,
kai erakko tämän
oman luomani autiomaan.
Iholleni ainoastaan
uurteet piirtävät salakavalasti
pikku hiljaa elämää.
Olen sykkivien sanojen
kuningatar, ilman alamaisia,
ilman valtakuntaa.
Kirjoitan illan viimeisen
lauseen, ja sitten kelmeä
kevät pimeään ikkuna ruutuun
piirtää huurtuvaa ikävää.

Patajätkä

Patajätkä
Patajätkä

Blogiarkisto